Over LCG

Takenpakket

De taak van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen omvat, enerzijds het uitvoeren van demonstratieproeven en anderzijds het organiseren van voorlichting. De realisatie is in handen van de instanties die in Vlaanderen actief zijn in de respectievelijke teelten. Het LCG staat in voor de coördinatie.

Het takenpakket omvat volgende teelten:

  • Graangewassen, in hoofdzaak wintertarwe, wintergerst en triticale
  • Kleine industrieteelten: vlas, hop en tabak
  • Graszaad
  • Oliehoudende gewassen, zoals koolzaad
  • Eiwithoudende gewassen

In de demonstratieproeven wordt naargelang van de teelt aandacht geschonken aan rassenkeuze, bemesting, onkruidbestrijding, ziektebestrijding, insectenbestrijding, gebruik van groeiregulatoren en teelttechniek.

Gedurende het groeiseizoen worden op de diverse proefplaatsen veldbezoeken georganiseerd waar de geïnteresseerden de gelegenheid geboden wordt kennis te maken met het ruime aanbod aan demonstratieproeven. Aansluitend worden na de oogst de opbrengstresultaten en de belangrijkste bevindingen toegelicht in voorlichtingsvergaderingen (najaar en voorjaar).

Partners

Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving, Team voorlichting

Inagro, Rumbeke-Beitem

Bodemkundige Dienst van België, Leuven-Heverlee

  • Jan Bries, Wendy Odeurs en Jill Dillen:  tel. 016/31 09 22 -  e-mail: info@bdb.be
    www.bdb.be
    Willem de Croylaan 48 – 3001 Leuven-Heverlee

Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep plant en gewas en Hogeschool Gent, faculteit Natuur en Techniek

vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Tongeren

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Vrij Technisch Instituut, afdeling Land- en Tuinbouw, Poperinge

Land- en Tuinbouwcentrum Waasland (LTCW), Biotechnische & Sport, Sint-Niklaas

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Bocholt

Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs, Hoogstraten

Financiering

De financiering van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen gebeurt voor groot deel door de Vlaamse overheid. Voorwaarde is evenwel dat de sector (dit zijn onder andere de toelevering, beroepsverenigingen, de landbouwpers) zorgt voor een jaarlijkse financiële inbreng in de werking. Daarnaast dragen de LCG-partners zelf ook financieel bij. Lidmaatschap is gratis en staat open voor iedereen.