Tools - Adviessystemen en modellen

EPIPRE-adviessysteem: Ziekten en bladluizen in wintertarwe

EPIPRE (EPIdemieën PREventie en PREdictie) is het expertsysteem dat de Bodemkundige Dienst van België gebruikt voor de bestrijding van ziekten en plagen op wintertarwe. Dit adviessysteem beoogt de gewasbescherming op maat van het perceel uit te voeren. 

Aan de hand van veldwaarnemingen die de tarweteler dient uit te voeren (vanaf de maand april), perceelsspecifieke gegevens en weergegevens berekent het EPIPRE-model de te verwachten gewasschade indien niet zou worden ingegrepen. Op basis hiervan wordt dan besloten om al dan niet tot een bespuiting over te gaan. Er wordt een advies gegeven om een behandeling uit te voeren en/of om op een latere datum een nieuwe telling uit te voeren. Het advies houdt rekening met raskenmerken, bodemtype, zaaidatum en regio.

Contacteer: Wendy Odeurs

telefoon: 016/31 09 22   
e-mail: wodeurs@bdb.be

EPIPRE-meer-info.pdf273 Kb(pdf)

Voorspellingsmodel aarfusarium, DON, graanhaantje en bladluizen in zomer

Vanaf het seizoen 2013 kunnen landbouwers beroep doen op een voorspellingsmodel voor het inschatten van de aantasting door aarfusarium op hun perceel en de te verwachten DON-concentratie in het graan. Sinds het seizoen 2019 werd aan deze website het voorspellingsmodel voor graanhaantjes en bladluizen in de zomer aan toegevoegd.

Raadpleeg het model (externe website - Bodemkundige Dienst van België)
Hiervoor dient een apart account aangemaakt te worden.

HandleidingBijWebtoolFusarium.pdf2,4 Mb(pdf)

A tot Z