Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintergerst

Basisprincipes

Om rendabel te zijn dient de financiële meeropbrengst (opbrengst en kwaliteit) van de fungicidebehandeling groter te zijn dan de kostprijs van de fungicidebehandeling (fungicide-, arbeids- en machinekost). Het al dan niet rendabel zijn van de uitgevoerde ziektebestrijding hangt nauw samen met de ziektedruk op het perceel bij een bepaald ras. Een behandelingsstrategie dient dus altijd per perceel en per ras benaderd te worden.

Rassenkeuze

Ziektebestrijding start al bij de rassenkeuze. Bij een vergelijkbare opbrengst en kwaliteitsparameters, wordt de voorkeur gegeven aan een ras dat het meest tolerant is naar ziekten. Rekening houdende met lange regenperiodes, waarin het onmogelijk is om te behandelen, zullen de gevoeligste rassen steeds het meest getroffen worden door ziekten. 

Perceelsopvolging 

De schimmelziekten dienen opgevolgd te worden per perceel en per ras, de ziektedruk kan immers heel specifiek zijn voor een bepaald perceel en ras.

Fungicidenkeuze

Bij de fungicidenkeuze is het belangrijk om naast de doeltreffendheid van de te behandelen ziekten, ook de kostprijs/rentabiliteit niet uit het oog te verliezen.

Aandachtspunten

  • Respecteer de aanbevolen dosis en het aantal toepassingen. Een lagere dosis verhoogt het risico op enerzijds een lagere effectiviteit én kortere nawerking, en anderzijds selectie naar resistentie (zie verder).
  • Hou steeds rekening met de aanbevelingen over de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket van het handelsproduct, om de efficiëntie van fungiciden te maximaliseren.
  • Hou rekening met het toepassingsstadium waarin het fungicide erkend is tegen de betreffende ziekten.

Resistentiemanagement

Combineer verschillende werkingswijzen voor een goed resistentiemanagement. Indien enkelvoudige handelsproducten (middel met één werkzame stof) toegepast worden, combineer deze dan bij voorkeur met andere middelen.

Indien meer dan één fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden in het seizoen (bv. “eerste knoop” en “laatste blad volledig ontrold”) is het, in het kader van een goed resistentiemanagement, aan te raden om:

  • af te wisselen tussen chemische groepen met een verschillende werkingswijze
  • of, indien niet mogelijk, af te wisselen tussen werkzame stoffen binnen eenzelfde chemische groep (bv. afwisselen tussen triazolen): vermijd dat tweemaal dezelfde werkzame stof gebruikt wordt.

A tot Z