Home - Wie zijn we - Organisatie en doelstelling

Organisatie en doelstelling

  • Organisatie
  • Doelstelling
Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) v.z.w., heet voluit
Landbouwcentrum Granen, Eiwitrijke gewassen, Oliehoudende zaden en Kleine industrieteelten Vlaanderen.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen werd opgericht op 1 juli 1998 als een initiatief van het toenmalige Ministerie van Middenstand en Landbouw, waarin alle Vlaamse Provincies participeren.

Het LCG heeft zijn zetel in Inagro te Rumbeke-Beitem.

De financiering van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen gebeurt grotendeels door de Vlaamse overheid. Voorwaarde is evenwel dat de sector (dit zijn onder andere de toelevering, beroepsverenigingen, de landbouwpers) zorgt voor een jaarlijkse financiële inbreng in de werking. Lidmaatschap is gratis en staat open voor iedereen.

De taak van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen omvat, enerzijds het uitvoeren van demonstratieproeven en anderzijds het organiseren van voorlichting. De realisatie is in handen van de instanties die in Vlaanderen actief zijn in de respectievelijke teelten. Het LCG staat in voor de coördinatie.

Het takenpakket omvat volgende teelten:

  • graangewassen waaronder in hoofdzaak wintertarwe, wintergerst en triticale
  • de  kleine industrieteelten vlas, hop en tabak
  • graszaad
  • binnen de oliehoudende gewassen: koolzaad
  • eiwithoudende gewassen

In de demonstratieproeven wordt naargelang van de teelt aandacht geschonken aan rassenkeuze, bemesting, onkruidbestrijding, ziektebestrijding, insektenbestrijding, gebruik van groeiregulatoren en teelttechniek.

Gedurende het groeiseizoen worden op de diverse proefplaatsen veldbezoeken georganiseerd waar de geïnteresseerden de gelegenheid geboden wordt kennis te maken met het ruime aanbod aan demonstratieproeven. Aansluitend worden na de oogst de opbrengstresultaten en de belangrijkste bevindingen toegelicht in voorlichtings-vergaderingen (najaar en voorjaar).