Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 15)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Onkruidbestrijding in wintertarwe

Onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar, Bestrijding van resistente duist in wintertarwe, Gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (juni 2015) Lees meer Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2015

Tijdens de voorlaatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, word bepaald of er ... Lees meer »

Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2015

Gemiddeld over 4 rassenproeven in Vlaanderen scoorden volgende rassen boven het gemiddelde op het vlak van korrelopbrengst: Zzoom (hybride) (102,7%), KWS Tonic (102,0%), Smooth (hybride) (102,0%), Berline (101,8%), Rafaela (101,7%), Quadriga (101,6%), KWS Tenor (101,4%), Meridian (101,1%), Etincel (100,6%) en Unival (100,2%).  Lees meer. Lees meer »

Driftreductie in de kijker

Op 9 juni demonstreerde Inagro in Kemmel hoe drift en afspoeling  (o.a. door erosie) van gewasbeschermingsmiddelen kan vermeden worden. Aardappeldrempeltjes, bufferzones en driftreducerende technieken kwamen aan bod. Ruim 60 geïnteresseerden waren aanwezig. Waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen In de inleiding werd toegelicht hoe gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop terechtkomen. De belangrijkste bron is nog steeds puntvervuilingen, maar afspoeling van fytoproducten veroorzaakt ook 30% van ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 15-16 juni 2015

De bladluisdruk blijft doorgaans stabiel tot licht stijgend, doch doorgaans eerder beperkt. Bij het uitvoeren van waarnemingen dient dit op perceelsniveau te gebeuren. Er kunnen immers grote verschillen optreden naargelang het perceel. Ook het graanhaantje is doorgaans eerder beperkt aanwezig. Ook het graanhaantje wordt best opgevolgd perceel per perceel (er kunnen immers grote verschillen optreden tussen percelen onderling!), zeker gezien ... Lees meer »