Home - Nieuws

Nieuws

Bladluizen in wintergranen – Toestand 14-15 december 2015

Percelen wintergranen niet behandeld met een insecticide dienen gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van bladluizen, zelfs percelen met latere zaai (zoals eind oktober). Indien er bladluizen waargenomen worden, wordt een insecticidebehandeling geadviseerd. Op de percelen wintergranen waar reeds vroeg een gewasbespuiting met een insecticide werd uitgevoerd, moet de bladluisdruk opnieuw opgevolgd worden. Lees meer.   Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 16-17 november 2015

De extreem zachte temperaturen tijdens de eerste helft van november hebben geleid tot een toenemende druk van bladluizen met (belangrijke) aantastingen zowel in de wintergerst als in wintertarwe. De bladluisdruk blijft echter zeer variabel van perceel tot perceel. Een inschatting van de noodzaak tot behandelen op perceelsniveau is dan ook uitermate belangrijk. Voor percelen wintergranen die een risico lopen wordt ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 9-10 november 2015

Afgelopen week breidde de bladluispopulatie op het merendeel van de percelen verder uit, zowel in de wintergerst als in de wintertarwe. Het weer blijft momenteel gunstig voor de bladluizen. Vandaar de noodzaak om elk individueel perceel te controleren op de aanwezigheid van bladluizen. Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 2-3 november 2015

Naargelang het perceel werd er een lichte tot belangrijke toename van de bladluisdruk waargenomen wat niet verwonderlijk is gezien de zachte temperaturen van de afgelopen 14 dagen. Dit betekent dat opvolging van de bladluisdruk op perceelsniveau absoluut noodzakelijk is op de wintergerst en alle vroeg gezaaide andere wintergranen bij gebruik van zaaizaad niet behandeld met een specifiek insecticide (Argento, …). ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 26-27 oktober 2015

Op 6 van de 10 percelen waar ook vorige week waarnemingen werden uitgevoerd, is een beperkte toename van de bladluisdruk waargenomen, maar globaal blijft de bladluisdruk laag. De hogere temperaturen van de afgelopen dagen en die ook voor de volgende dagen worden voorspeld, zijn echter gunstig voor de bladluizen. Verdere opvolging is ondanks de huidige beperkte druk zeker nodig. Lees ... Lees meer »

Winterveldboon

Naar aanleiding van het Demoproject “Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling” werd een teeltfiche voor winterveldboon opgesteld. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 19-20 oktober 2015

De bladluispopulaties zijn momenteel nog zeer gering wat bevestigd wordt op alle waarnemingspercelen in Vlaanderen alsook uit de waarnemingen in Wallonië. Bij meer gunstige weersomstandigheden kan de bladluisdruk echter toenemen, opvolging op perceelsniveau blijft dus aangewezen. Lees meer. Lees meer »

Onkruidbestrijding in wintertarwe

Onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar, Bestrijding van resistente duist in wintertarwe, Gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (juni 2015) Lees meer Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2015

Tijdens de voorlaatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, word bepaald of er ... Lees meer »