Home - Nieuws

Nieuws

Bladluizen in wintergranen: alert blijven!

Ook op percelen gezaaid rond half oktober kan er een belangrijke bladluisdruk voorkomen, zoals ook deze week weer blijkt. Op een aantal waarnemingsvelden gezaaid rond half oktober werd er immers ook een belangrijke bladluisdruk waargenomen die een insecticidebehandeling verrechtvaardigden. Lees meer Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 3-4 november 2014

De bladluisdruk en de virulentie van de bladluizen dit najaar noodzaken tot bij het ingaan van de winter tot bijzondere aandacht. Ook deze week zijn er grote verschillen in bladluisdruk van perceel tot perceel. Zelfs op percelen gezaaid rond half oktober (momenteel in het 1e-2e bladstadium) kan er een belangrijke bladluisdruk voorkomen. Vandaar de absolute noodzaak om elk individueel perceel te ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen: toestand 14-15 oktober 2014

De situatie is duidelijk verschillend van de vorige jaren. De gemiddelde bladluisaantasting ligt dit najaar beduidend op een hoger niveau alsook het aantal virusdragende bladluizen. Op alle vroeg gezaaide percelen wintergranen en bij gebruik van zaaizaad niet behandeld met een specifiek insecticide (Argento, …) is opvolging van de bladluizen absoluut nodig! Lees hier het volledige bericht. Lees meer »

Formulier en persbericht in verband met de aanvraag tot afwijking van oogst en inzaai op paarse percelen in het kader van erosie bestrijding

Vanaf 2014 zijn de maatregelen die de landbouwers moeten nemen om de bodem te beschermen tegen erosie, verder aangescherpt. Eén van de maatregelen gaat over het voorzien van een minimale bodembedekking op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid (paarse percelen). Zo mag voor de meeste teelten de bodem niet langer dan twee maanden onbedekt blijven voorafgaand aan de inzaai. Dit ... Lees meer »

Richtlijnen voor de onkruidbestrijding in wintergerst

Vooral bij een vroege zaai (eind september – begin oktober) zal een toepassing kort na zaaien, in het   1-2-bladstadium of later in het najaar vanaf begin uitstoeling (indien de weersomstandigheden dit toelaten) zeker verantwoord en vaak noodzakelijk zijn. Vooral bij een sterke duistbezetting is dit noodzakelijk. Tijdens deze periode is de wintergerst ook het meest gevoelig voor veronkruiding; na de ... Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2014

Tijdens de laatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, wordt bepaald of er ... Lees meer »