Home - Nieuws (Pagina 5)

Nieuws

Gebruik van drijfmest in de graanteelt

Drijfmest kan in het voorjaar gebruikt worden om een deel van de stikstofbehoefte van de tarwe in te vullen. Er moet echter steeds op gelet worden dat de toediening gebeurt onder gunstige bodemomstandigheden zodat het effect op de bodemstructuur beperkt blijft. Een drijfmesttoediening in tarwe is het meest aangewezen op percelen met een ruime stikstofbehoefte. Na een drijfmesttoediening kan de ... Lees meer »

Richtlijnen voor de onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar

In de richtlijnen voor de onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar worden volgende aspecten belicht: Grassenbestrijding, Bestrijding van dicotyle onkruiden, Bestrijding van sterk uitgestoelde grassen, Distelbestrijding, Bestrijding van aardappelopslag, Bestrijding van cichoreiopslag, Bestrijding van resistente duist in de polders, Gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron. Lees meer »

Zwavelbemesting in de graanteelt

Zwavel is een hoofdelement in de plantenvoeding.  Tarwe heeft een grote behoefte aan zwavel vanaf het begin van de stengelstrekking tot de bloei en neemt in totaal gemiddeld 50 kg SO3/ha op. Bovendien resulteert een optimale zwavelvoorziening in een betere N-benutting door het tarwegewas, hierdoor kan een zwaveltekort dan ook resulteren in een belangrijke opbrengstdaling. Behalve op de korrelopbrengst heeft ... Lees meer »

Resultaten van het praktijkonderzoek korrelmaïs 2012 LCV

Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) probeert landbouwers te helpen bij de rassenkeuze door relevante rassen objectief te beproeven op meerdere locaties. Het proefveldnetwerk voor korrelmaïs bestond in 2012 uit 6 verschillende locaties, verspreid over Vlaanderen. De resultaten vindt u hier. Lees meer »

Vooruitzichten stikstofbemesting granen 2013

Na een kalmere periode omwille van de aanhoudende vorst, worden door de Bodemkundige Dienst momenteel volop stalen genomen om de optimale stikstofgift te bepalen. Voor de advisering is inzicht in de actuele stikstoreserve onontbeerlijk. In dit artikel worden de nitraatreserve en de stikstofadviezen weergegeven tot op 19 februari 2013. Lees meer »

Voorjaarszaai wisseltarwe en zomergranen – bericht 3

Zaaien wintergerst

Als algemene regel kan gesteld worden dat zomergranen in het voorjaar (na de winter) dienen gezaaid te worden, zodra de bodemomstandigheden dit toe laten. Zomertarwe wordt indien mogelijk best gezaaid vóór 15 maart. Zomergerst wordt in de regel gezaaid tussen eind februari en eind maart/begin april; de optimale zaaidatum is half maart (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech ... Lees meer »

Presentaties LCG-voorjaarsvergaderingen 2013

Enkele presentaties van sprekers tijdens de LCG-voorjaarsvergaderingen 2013 zijn hier te vinden: Zijn aarfusarium en de gerelateerde mycotoxinen te voorspellen in wintertarwe                   (prof. G. Haesaert, HoGent – UGent) Natuurlijke plaagbeheersing in de graanteelt (F. Temmerman, Inagro) Lees meer »