Home - Nieuws (Pagina 2)

Nieuws

Richtlijnen voor de onkruidbestrijding in wintergerst

Vooral bij een vroege zaai (eind september – begin oktober) zal een toepassing kort na zaaien, in het 1-2-bladstadium of later in het najaar vanaf begin uitstoeling (indien de weersomstandigheden dit toelaten) zeker verantwoord en vaak noodzakelijk zijn. Vooral bij een sterke duistbezetting is dit noodzakelijk. Tijdens deze periode is de wintergerst ook het meest gevoelig voor veronkruiding; na de ... Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2013

In de laatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op refentievelden in deze regio’s, wordt bepaald of er ... Lees meer »

LCG-Oogstresultaten rassenonderzoek triticale 2013

De rassen Remico en Kaulos behaalden de hoogste korrelopbrengsten. Remico is een nieuwe variëteit; terwijl Kaulos vorig groeiseizoen als nieuwkomer eveneens de hoogste korrelopbrengst behaalde over alle locaties heen. De overige rassen  bleven onder de korrelopbrengsten van Remico en Kaulos, en haalden zelfs niet het proefgemiddelde. Lees meer Lees meer »

LCG-Vooroogstbepalingen DON bij wintertarwe in Vlaanderen 2013

In de eerste week van augustus 2013 werden voor-oogst staalnames verricht teneinde een idee te krijgen van het gehalte aan het mycotoxine DON bij wintertarwe. De graanmonsters werden genomen bij verschillende rassen in praktijkvelden, behandeld met fungiciden, in Vlaanderen. Alle DON-gehalten liggen duidelijk onder de limiet van 1250 ppb behalve op één locatie, waar de waarden om en bij de norm ... Lees meer »

Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden: ei-afleg opvolgen op risicopercelen! (bericht 7)

Gezien de eileg van de tarwestengelgalmug zeer variabel is van perceel tot perceel en er op 2 waarnemingsvelden redelijk gemakkelijk tot gemakkelijk eileg te vinden is op de graanbladeren, is het ten zeerste aangewezen om op risicopercelen de eileg op te volgen op perceelsniveau! Indien er gemakkelijk eileg gevonden wordt op de graanbladeren dient er een insecticidebehandeling uitgevoerd te worden! ... Lees meer »